Phân biệt Postpone và Delay

Trong từ điển Oxford giải thích hai từ này như sau:

Postpone: to arrange for an event, etc. to take place at a later time or date

Delay: to not do something until a later time or to make something happen at a later time

 Hai từ đều có nghĩa là “trì hoãn”, tuy nhiên trong một số trường hợp cách dùng của hai từ lại khác nhau

1.       Postpone

Hủy bỏ một sự kiện và thay vào một ngày khác theo cách mà chúng ta quản lý và chủ động về thời gian

VD: Jack decided to postpone the meeting until tomorrow

2.       Delay

Trì hõan, làm sự việc chậm lại nhưng vẫn diễn ra. Và thường ở thế bị động

VD: The game was postponed because of heavy snow.

Sự khác biệt giữa postpone và delay