Kiểm tra xếp lớp

Kiểm tra xếp lớp

Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ được mời tham gia bài kiểm tra tiếng Anh nhằm đánh giá đúng trình độ ngoại ngữ hiện tại.